Εφαρμογές Λογισμικού OTA, NΠΔΔ ΚΑΙ ΝΠΙΔ

Η Εταιρεία μας αντιπροσωπεύει την ALFAWARE ΑΕ και διαθέτει τις κάτωθι εφαρμογές στους πελάτες της:

Χαρακτηριστικά – Λειτουργίες:

 • Άμεση σύνδεση με την εφαρμογή της Οικονομικής Δημοσίου Λογιστικού, της διαχείρισης έργων και διαχείρισης προμηθειών.
 • Αποτύπωση της Δομής του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Άξονες, Μέτρα, Γενικοί Στόχοι, Σχέδια Δράσης, Δράσεις).
 • Ανάλυση Κόστους του Επιχειρησιακού Προγράμματος και Εξαγωγή Πινάκων, Κόστους των Δράσεων.
 • Πίνακες Επιχειρησιακού Προγραμματισμού (ανά Άξονα, Μέτρο, Σχέδιο Δράσης, Περιοχή Παρέμβασης, Αρμόδια Υπηρεσία, Πηγή Χρηματοδότησης κλπ.).
 • Σχεδιασμός & Παρακολούθηση Δεικτών Αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (απαίτηση και από τις προδιαγραφές του ν.3230/2004).
 • Πίνακες Ετήσιου Προγράμματος Δράσης & Τεχνικού Προγράμματος (Πρόγραμμα Μελετών, Προμηθειών, Έργων).
 • Παρακολούθηση των Δράσεων σε Ετήσια Βάση. Δυνατότητα παρακολούθησης και σε επόμενα έτη ή ακόμη και επόμενο επιχειρησιακό (συνεχιζόμενες δράσεις).
 • Άμεση Παραγωγή Αναφορών προς της Διοίκηση του Δήμου. Πλήθος έτοιμων εκτυπώσεων με απολογιστικά, στατιστικά συγκριτικά στοιχεία αλλά και δυνατότητα παραγωγής νέων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Οργανισμού.
 • Διαχρονική παρακολούθηση (στα πλαίσια πολλών επιχειρησιακών και διαφορετικών οικονομικών χρήσεων) των διαδικασιών υλοποίησης- αποπληρωμής του έργου.
 • Ευέλικτη παραμετροποίηση που προσαρμόζει απόλυτα την εφαρμογή στις ιδιαιτερότητες κάθε οργανισμού.
 • Η εφαρμογή καλύπτει πλήρως και φορείς που διαθέτουν σύστημα ποιότητας και επιβάλλεται η χρήση ενός εργαλείο για την αποτύπωση των διαδικασιών που ακολουθούνται.

Χαρακτηριστικά – Λειτουργίες:

 • Άμεση σύνδεση με την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδιασμού, του ετήσιου προγράμματος Δράσης και της Οικονομικής Δημοσίου Λογιστικού.
 • Κατάρτιση και παρακολούθηση Τεχνικού Προγράμματος έργων, με δυνατότητα αναθεώρησης και απεριόριστους τρόπους ανάπτυξης της δομής τους (έργα, υποέργα, δράσεις).
 • Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης του κάθε έργου ξεχωριστά σε όλα τα στάδια υλοποίησής του (από την ωρίμανση έως την οριστική παραλαβή).
 • Αναλυτική καρτέλα έργου όπου παρακολουθούνται: α)Σχεδιασμός και ωρίμανση, β)Προγραμματισμός ενεργειών, γ)Διενέργεια διαγωνισμών, δ)ανάθεση συμβάσεων, χρονοδιαγράμματα, ε)πιστοποίηση φυσικού αντικειμένου, στ)Παρακολούθηση πηγών χρηματοδότησης, ζ)Οικονομική διαχείριση έργου.
 • Πλήθος έτοιμων εκτυπώσεων με απολογιστικά, στατιστικά συγκριτικά στοιχεία αλλά και δυνατότητα παραγωγής νέων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Οργανισμού.
 • Διαχρονική παρακολούθηση (στα πλαίσια πολλών επιχειρησιακών και διαφορετικών οικονομικών χρήσεων) των διαδικασιών υλοποίησης- αποπληρωμής του έργου.
 • Ευέλικτη παραμετροποίηση που προσαρμόζει απόλυτα την εφαρμογή στις ιδιαιτερότητες κάθε οργανισμού.
 • Η εφαρμογή καλύπτει πλήρως και φορείς που διαθέτουν σύστημα ποιότητας και επιβάλλεται η χρήση ενός εργαλείο για την αποτύπωση των διαδικασιών που ακολουθούνται.
 • Τέλος Ακίνητης Περιουσίας
 • Τέλος Παρεπιδημούντων
 • Τέλος Αυθαιρέτων
 • Τέλος Βοσκήσιμων
 • Τέλος Διαφήμισης
 • Εισφορά Σχεδίου Πόλεως
 • Μισθώματα Ακινήτων
 • Κλήσεις Αυτοκινήτων
 • Διαχείριση Λαϊκών Αγορών
 • Τέλος Νεκροταφείων
 • Άδειες Καταστημάτων

Ειδική εφαρμογή που καλύπτει την σχετική υποχρέωση ανάρτησης από τον φορέα των αποφάσεών του στο δι@ύγεια. Διεπικοινωνεί με οποιαδήποτε εφαρμογή της Alfaware έχει υποχρέωση ανάρτησης αποφάσεων (Οικονομική υπηρεσία, Γραφείο Προσωπικού κ.α.).
Τηρούνται κωδικοποιημένα αρχεία των συντακτών, υπογραφόντων και της μονάδας του φορέα.
Επίσης τηρείται στην βάση δεδομένων ή στο σύστημα αρχείων (file system) του χειριστή, το αρχείο των προς ανάρτηση αποφάσεων καθώς και τα links αυτών που έχουν αναρτηθεί.
Η αναζήτηση γίνεται ως προς τα πεδία Αριθμός πρωτοκόλλου, ημερομηνία έκδοσης, email, θέμα εγγράφου, είδος πράξης, μονάδα, τελικού υπογράφοντος.

Τα προς ανάρτηση έγγραφα μπορούν να αποστέλλονται είτε ένα – ένα, είτε όλα μαζί με αναφορά της ημερομηνίας και της ώρας αποστολής και την κατάσταση αποστολής.
Η εφαρμογή χρησιμοποιεί τα δικαιώματα χρήσης των χειριστών της πλατφόρμας Alfaware και επανενημερώνει όπου αυτό απαιτείται, ενώ έχει τη δυνατότητα να διασυνδεθεί και με λογισμικά τρίτων κατασκευαστών, μετά από σχετική συνεννόηση με την Alfaware.
Παρέχονται ενημερωτικές προβολές στην οθόνη και σε εκτυπωτή για την διευκόλυνση του χειριστή και ενημέρωση της διοίκησης, με φίλτρα και ταξινομήσεις σύμφωνα με τις παραπάνω αναζητήσεις.

Οι κυριότερες λειτουργίες του προγράμματος μέσα από το πρίσμα του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου αναφέρονται συνοπτικά στη συνέχεια:

 • Αντιστοίχιση των λογαριασμών με τους κωδικούς εσόδων και εξόδων του Δημόσιου Λογιστικού μέσα από ένα εύχρηστο και ευέλικτο περιβάλλον που επιτρέπει τη δημιουργία οποιασδήποτε συνδεσμολογίας.
 • Διαδικασίες λογιστικοποίησης αγορών δαπανών και εσόδων που προβλέπονται από το παραπάνω σχέδιο, με την αυτόματη δημιουργία προσωρινών εγγραφών από τα παραστατικά του Δημόσιου Λογιστικού.
 • Παρακολούθηση των υποχρεώσεων του Νομικού Προσώπου από φόρους και τέλη προς το Ελληνικό Δημόσιο, τους δήμους, τις κοινότητες και λοιπούς οργανισμούς δημοσίου δικαίου.
 • Παράλληλη με την εκτέλεση του προϋπολογισμού παρακολούθηση όλων των εσόδων και εξόδων του τμήματος, σύμφωνα με τους λογαριασμούς και υπό λογαριασμούς Γενικής Λογιστικής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νομικού Προσώπου.
 • Δυνατότητα σύνδεσης λογαριασμών με αντίστοιχους αντικριζόμενους λογαριασμούς Φ.Π.Α.
 • ∆ήλωση αντισυμβαλλόμενου λογαριασμού αγορών, πωλήσεων, εξόδων ανά συντελεστή Φ.Π.Α. με δυνατότητα αυτόματης εμφάνισής του τη στιγμή της καταχώρησης.
 • Δημιουργία υποδειγμάτων άρθρων με δυνατότητα τύπου υπολογισμού που ισχύει και στις επαναληπτικές εγγραφές.
 • Πλήθος εφαρμογών αυτόματης ενημέρωσης από αρχεία Excel (ενημερώσεις ημερησίων άρθρων κλπ).
 • Δημιουργία και εκτύπωση Ισολογισμού τέλους χρήσεως, Καταστάσεως λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, Πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων και Κατάστασης λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης.
 • Απεριόριστος αριθμός Οικονομικών χρήσεων (& Υπερδωδεκάμηνης) με δυνατότητα χρήσης διαφορετικού λογιστικού σχεδίου ανά οικονομική χρήση.
 • Έτοιμος μηχανισμός διαχείρισης ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων επί του ενιαίου λογιστικού σχεδίου με διάκριση (χαρακτηρισμό) εγγραφών.
 • Αυτοματοποιημένη διαδικασία κλεισίματος – ανοίγματος οικονομικής χρήσης με πλήρως οριζόμενα σενάρια.
 • Πλήρης σειρά θεωρημένων, λογιστικών και ελεγκτικών εκτυπώσεων – αναφορών (Θεωρημένα Ημερολόγια, Αναλυτικό Ισοζύγιο, Γενικό Καθολικό Αναλυτικό καθολικό, Ισοζύγιο, Καρτέλες, Ισοζύγιο περιόδων, Οριζόμενα ημερολόγια, Βιβλίο απογραφής).
 • Οικονομικές αναφορές (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Γενική Εκμετάλλευση).

Λειτουργικές δυνατότητες:

 • Παρακολούθηση Προϋπολογισμού – Απολογισμού με δυνατότητα ανάλυσης ανά Φορέα – Τήρηση λογιστικού σχεδίου με δυνατότητα χρήσης και υποκωδικών ανά Κ.Α. Δημόσιου Λογιστικού, Εύχρηστη διαχείριση, Αυτόματη ενημέρωση Λογαριασμών Τάξης για όλα τα στάδια.
 • Διαχείριση όλων των εσόδων και εξόδων του Φορέα (με δυνατότητα παραμετρικού ορισμού αντίστοιχων σειρών παραστατικών για κάθε τύπο), Έκδοση Γραμματίων Είσπραξης, Χρηματικών Ενταλμάτων, Εκθέσεων Δαπάνης, κλπ., Έλεγχος υπολοίπων προϋπολογισμού σε όλες τις κινήσεις, Υποστήριξη διαδικασιών Εγκρίσεων από Ελεγκτικό Συνέδριο (Πάρεδρο).
 • Αυτόματος υπολογισμός κρατήσεων και φόρου εισοδήματος κατά την καταχώρηση Δαπανών.
 • Τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α/22).
 • Τήρηση Ταμείου, Μηχανογραφική έκδοση επιταγών, Παρακολούθηση Τραπεζικών λογ/σμών.
 • Προηγμένη αυτόματη ενημέρωση Γεν. Λογιστικής από τις καταχωρήσεις στο Δημόσιο Λογιστικό, δυνατότητα τήρησης Αναλυτικής Λογιστικής – Απόλυτη συλλειτουργία όλων των ενοτήτων – Τήρηση Μητρώου Παγίων με on-line ενημέρωση από Διαχείριση Υλικού και αυτόματο υπολογισμό αποσβέσεων – Δυνατότητα τήρησης Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.
 • Μηχανογραφική έκδοση όλων των (θεωρημένων ή μη) εντύπων και καταστάσεων (Βιβλίο Ταμείου, Ισοζύγια, Καθολικά, Δ39, ΚΕΠΥΟ κλπ.) και πλήρες σύστημα στατιστικών αναφορών.
 • Πλήρης σειρά θεωρημένων λογιστικών και ελεγκτικών εκτυπώσεων – αναφορών (Βιβλίο Εσόδων – Εξόδων, Μηνιαία κατάσταση Εσόδων-Εξόδων, Ευρετήρια, Καρτέλες, Εκκαθάριση Φ.Π.Α., Κατάσταση Ελέγχου Εσόδων-Εξόδων.
 • Δυνατότητα απ’ευθείας διαχείρισης – εκτύπωσης εντύπων χωρίς προγενέστερες εγγραφές (χειρόγραφα). Υποστηρίζονται Έντυπα Περιοδικής Φ.Π.Α (Φ2), (Φ3), Εκκαθαριστικής Φ.Π.Α. (Φ1). Έτοιμος αυτοματοποιημένος μηχανισμός υποβολής στο TaxisNet.
 • Τήρηση Αρχείου Υλικών – Υπηρεσιών με αναλυτικές καρτέλες και απεριόριστες δυνατότητες κωδικοποίησης και ταξινόμησης, ενσωμάτωση κωδικών CPV, Υποστήριξη barcode, πολλαπλών μονάδων μέτρησης, παρτίδων, ημ/νιας λήξης, serial numbers, σετ ειδών κ.ά. Ειδική παρακολούθηση Παγίων.
 • Υποστήριξη προγραμματισμού προμηθειών με δυνατότητα αυτόματης δημιουργίας πρότασης παραγγελιών, καταστάσεων για διαγωνισμούς κλπ., εκτέλεση παραγγελιών και συμβάσεων.
 • Παρακολούθηση των διαχειριστικών και μη τμημάτων του Φορέα με αναλυτική τήρηση αναλώσεων και αποθεμάτων κατά τμήμα / αποθηκευτικό χώρο, Τήρηση Υπολόγων και Επιτροπών Παραλαβής, Πλήρης υποστήριξη διαδικασιών απογραφών.
 • Διαχείριση όλων των διαδικασιών εισαγωγών και εξαγωγών υλικών του Φορέα – Έκδοση Πρωτοκόλλων Παραλαβής, Δελτίων Εξαγωγής, Πρωτοκόλλων Καταστροφής κλπ. (με δυνατότητα παραμετρικού ορισμού αντίστοιχων σειρών παραστατικών για κάθε τύπο).
 • Προηγμένο σύστημα εκτυπώσεων και στατιστικών (Καρτέλες, Ισοζύγια, Καθολικά, Συγκριτικές καταστάσεις αναλώσεων, κ.ά.).

Επικοινωνήστε μαζί μας

Σας λύνουμε οποιαδήποτε απορία!