Υπηρεσίες μηχανογραφικής υποστήριξης και τεχνικής βελτίωσης εφαρμογών ΟΤΑ

Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης εξοπλισμού ΟΤΑ