Η εταιρεία μας παρέχει σε κάθε οργανισμό, ένα πλήρες πακέτο προϊόντων και υπηρεσιών.

Στόχος μας η σωστή υλοποίηση των εργασιών που μας αντείθενται και η διαρκής υποστήριξη και εξυπηρέτηση του πελάτη με την συνεχή ενημέρωσή του για τις εξελίξεις, την εισαγωγή καινοτομιών και την υποστήριξη μέχρι να υιοθετηθούν, από τον ίδιο, όλες οι λύσεις σε θέματα όπως:

Εγκατάσταση & συντήρηση λειτουργικών συστημάτων. Έλεγχος, αποκατάσταση βλαβών και δυσλειτουργιών των συστημάτων, βελτίωση της απόδοσης. Υποστήριξη Internet.

Εγκαταστάσεις και πλήρης παραμετροποίηση των εφαρμογών πληροφορικής. Ανάπτυξη εφαρμογών για εξειδικευμένες απαιτήσεις.

Εγκαταστάσεις αναβαθμισμένων εκδόσεων, έλεγχος και επιπλέον παραμετροποίηση των συστημάτων. Τηλεφωνική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό. Απομακρυσμένη διαχείριση, τακτικές επισκέψεις και άμεση ανταπόκριση με επιτόπου παρουσία. Τακτικός έλεγχος των συστημάτων και εργασίες λήψης, αποστολής, αποκατάστασης και επανεγκατάστασης εφαρμογών. Συντήρηση των εφαρμογών – έλεγχος των δεδομένων και αποτελεσμάτων, αντιμετώπιση έκτακτων προβλημάτων.

Εκπαίδευση προσωπικού σε όλα τα θέματα πληροφορικής και ειδικότερα επί των εφαρμογών. Προτάσεις για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά την εξέλιξη της νομοθεσίας και της τεχνολογίας. Συμβουλευτική κάλυψη σε θέματα οργάνωσης της διαχείρισης των οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών. Πλήρης μηχανογραφική υποστήριξη για το Διπλογραφικό, Εθνικό Δημοτολόγιο, Μισθοδοσία κ.τ.λ. Προτάσεις για βελτίωση των μηχανογραφικών υποδομών.

Συμβολή στην κατάρτιση και τήρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, Προϋπολογισμού, Στοχοθεσίας, παρακολούθηση των τριμηνιαίων στόχων, συμβουλευτικές υπηρεσίες ανατροπής αρνητικών ποσοστών.

Οργάνωση διαδικασιών των προμηθειών, υπόδειξη εντύπων, κατηγοριοποίηση νομοθεσίας.

Διαχείριση προσωπικού και μισθοδοσίας, έλεγχος εφαρμογής της νομοθεσίας και των μεταβολών.

Λειτουργία ταμειακής υπηρεσίας, οδηγίες για βεβαίωση, είσπραξη, πληρωμή, απόδοση κρατήσεων, τυποποίηση ελέγχων ταμείου.

Εξαγωγή και έλεγχος των μηναίων στατιστικών δελτίων.

Οργάνωση Αποθήκης ανάλογα με το φυσικό αντικείμενο, ανάπτυξη συστήματος κωδικοποίησης αποθεμάτων.

Αποτύπωση ανθρώπινου δυναμικού, αναγκαίων θέσεων εργασίας, μελέτη δυνατοτήτων, κατάρτιση οργανογράμματος.

Διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων για θέματα προυπολογισμού, εσόδων, ΟΠΔ.

Οργάνωση – Αναβάθμιση Οικονομικών Υπηρεσιών.

Υπηρεσίες Υποστήριξης

Μηχανογραφική & Τεχνική Υποστήριξη

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οργάνωση & Υποστήριξη

Τεχνική Υποστήριξη

Επισκευή Η/Υ & Servers